İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ İLE KADIN ÇALIŞANLARKadının toplum içerisindeki yeri ve önemi azımsanmayacak kadar büyüktür. Toplumları doğuran, büyüten onların devamlılığını da sağlayan yine kadındır. Kadın, sağlıklı, huzurlu, mutlu, sorumluluğunu bilen ve eğitimli bir neslin yetişmesinde önemli bir yere sahiptir. Kadının çalışma hayatının yanında diğer görevleri ise; ev kadınlığı ve anneliktir. Geçmişten günümüze kadar kadın gerek iş hayatında gerekse ev hayatında yer almıştır. Günümüzde başarılı iş kadınları eğitim, hukuk, gıda, tekstil, inşaat gibi birçok sektörde çalışmaktadır. Ancak, iş dünyasında kadınlar birçok sorunla karşılaşmaktadır. Bu sorunlar; eğitim düzeyi, ücret eşitsizliği, cinsiyet ayrımcılığı, cinsel taciz, mobbing, ev ve iş hayatında ki sorumlulukları, ekonomik krizdir. Kadın hakları sağlandığı sürece bu sorunları ortadan kaldırmakta mümkün olmaktadır. Kadınların çalışma hayatına katılımını etkileyen nedenler ise; ekonomik ve sosyal nedenler, eğitim, ailenin gelir düzeyi ve göçlerdir. İş sağlığı ve güvenliği her geçen gün önem kazanmaktadır. Buna bağlı olarak ta meslek hastalıkları ve iş kazaları da artmaktadır. Çalışanların eğitimsizliği, iş yerindeki çalışma ortamının sağlanamaması, uygunsuz olmayan davranışlar, iş güvenliği kültürünün oluşmaması, işverenlerin sorumluluklarını yerine getirmemesi ve iş kanunlarına uymamak iş kazalarının başlıca sebepleridir. Ayrıca bu çalışma ortamlarında kadınlar da çalışmaktadır. Türkiye ‘de iş kanunlarına göre iş hayatında kadınlarla ilgili pek çok düzenleme yapılmaktadır. Yapılan bu düzenlemelere göre kadınlar, ağır ve tehlikeli işler de çalıştırılmamalıdır, iş yerine ulaşım sağlanmalıdır, sağlık gözetimi, hamilelik durumu göz önünde bulundurulmalıdır, vardiyalı çalışma saatleri, uygun çalışma koşulları sağlanmalı haftalık izin tatilleri düzenlenmeli ve evli kadınların eşleriyle beraber aynı ortam da çalışma talepleri değerlendirilmelidir. Gebe ve emziren kadınlar yoğun kimyasal işler de çalıştırılmamalıdır. Hem kadın çalışanlar için hem de erkek çalışanlar için iş yerinde ki yeterli dengeli beslenme sağlanmalıdır.

Diyebiliriz ki; bugün kadınlar az para kazanılan mesleklerde çalışmaktadırlar. Kadın yöneticilerin az olması, kadın haklarının korunmaması cinsiyet ayrımcılığına yansıması sonucu eğitimde fırsat eşitliliğinin gerçekleştirilmemesi ve bu duruma bağlı olarak kadınların işlerinde ki yeterince bilgi- beceriyle donatılmamış olmamalarıdır. İş sağlığı ve güvenliğine gereken önem verildiğinde, iş yerlerinde ki güvensiz davranışlar ve güvensiz çalışma koşulları illeştirildiğinde; verim artar, iş gücü piyasası ilerler, ekonomik kriz azalır, çalışan sağlığı korunur ayrıca bilinçli ve sağlıklı bir toplumdan da bahsetmek mümkün olur. İş sağlığı ve güvenliği bilimi işvereni, devleti, kadın ve erkek çalışanı korumaktadır. Çalışan ve kadın hakları korunduğunda, iş sağlığı ve güvenliği iş yerlerinde sağlandığı sürece refah düzeye ulaşmış bir toplumdan da bahsedebiliriz.

63 görüntüleme
​İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GELİŞTİRME VE EĞİTİM PLATFORMU

Sayfalar

Yardım

  • Facebook
  • Instagram
  • YouTube

İSGGEP Tasarım Ekibi © 2019     isggep.com - isggep.net