İSG HİZMETLERİNDE İŞVERENİN SORUMLULUĞU

En son güncellendiği tarih: 24 May 2019


İş Sağlığı ve Güvenliğinde İşverenin Yükümlülüğü

İşveren, İş yerlerinde alınması gereken İş Sağlığı ve Güvenliği tedbirlerinin belirlenmesi ve uygulanmasının izlenmesi, iş kazası ve meslek hastalıklarının önlenmesi, çalışanların ilk yardım ve acil tedavi ile koruyucu sağlık ve güvenlik hizmetlerinin yürütülmesi amacıyla; çalışanları arasından ilgili mevzuatta belirtilen nitelikleri haiz bir veya birden fazla İş yeri Hekimi, İş Güvenliği Uzmanı görevlendirir.On ve daha fazla çalışanı olan çok tehlikeli sınıfta yer alan iş yeri işverenleri ayrıca Diğer Sağlık Personeli görevlendirir. Gerekli nitelikleri haiz olması hâlinde tehlike sınıfı ve çalışan sayısını dikkate alarak bu hizmetin yerine getirilmesini kendisi üstlenebilir.İşveren, iş yerinde gerekli niteliklere sahip personel bulunmaması hâlinde ilgili erde (birinci fıkrada) sayılan yükümlülüklerinin tamamını veya bir kısmını, Bireysel İş Güvenliği Uzmanı ya da OSGB’lerden hizmet alarak yerine getirebilir. İşveren, İş yeri Hekimi ve İş Güvenliği Uzmanının tam süreli görevlendirilmesi gereken durumlarda İSGB kurar.Tam süreli İş yeri Hekimi görevlendirilen iş yerlerinde, Diğer Sağlık Personeli görevlendirilmesi zorunlu değildir. İşveren;


İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri ile ilgili görevlendirilen personelin etkin bir şekilde çalışması amacıyla gerekli kolaylığı sağlamak ve bu hususta planlama ve düzenleme yapmakla,


 Görevlendirdiği kişi veya OSGB’lerin görevlerini yerine getirmeleri amacıyla araç, gereç, mekân ve zaman gibi gerekli bütün ihtiyaçlarını karşılamakla,


İş yerinde sağlık ve güvenlik hizmetini yürütenler arasında işbirliği ve koordinasyonu sağlamakla,


 Görevlendirdiği kişi veya hizmet aldığı Bireysel İş Güvenliği Uzmanı ya da OSGB’ler tarafından İş Sağlığı ve Güvenliği ile ilgili mevzuata uygun olan ve yazılı olarak bildirilen tedbirleri yerine getirmekle,


İş yeri Hekimi, İş Güvenliği Uzmanı ve Diğer Sağlık Personelinin görevlerini yerine getirebilmeleri için, Bakanlıkça belirlenen sürelerden az olmamak kaydı ile yeterli çalışma süresini sağlamakla,


 Çalışanın ölümü veya maluliyetiyle sonuçlanacak şekilde vücut bütünlüğünün bozulmasına neden olan iş kazası veya meslek hastalığının meydana gelmesinde ihmali yargı kararı ile kesinleşen İş yeri hekimi veya İş Güvenliği uzmanını Genel Müdürlüğe bildirmekle,


Bakanlıkça belirlenecek İş Sağlığı ve Güvenliğini ilgilendiren konularla ilgili bilgileri, İSG KATİP sistemi üzerinden Genel Müdürlüğe bilgi vermekle, yükümlüdür. İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetlerini yürütmek üzere iş yerinden personel görevlendirmek veya OSGB’lerden hizmet almak suretiyle bu konudaki yetkilerini devreden işverenin bu hizmetlere ilişkin yükümlülükleri devam eder.

İşveren iş yerinde görev yapan İş yeri hekimi, İş Güvenliği uzmanı ve diğer Sağlık Personeli ile hizmet alınan OSGB’lerin İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’na göre geçerli yetki belgesi ile görevlendirilmesinden sorumludur.

Belirlenen niteliklere ve gerekli belgeye sahip olmayan ancak ondan az çalışanı bulunan ve az tehlikeli sınıfta yer alan iş yeri işverenleri veya işveren vekili tarafından Bakanlıkça ilan edilen eğitimleri tamamlamak şartıyla işe giriş ve periyodik muayeneler ve tetkikler hariç İş Sağlığı ve Güvenliği hizmetlerini yürütebilirler. Buraya (fıkraya) ilişkin eğitim programları, eğitimin süresi ve eğiticilerin nitelikleri ile görevlendirmeye ilişkin hususlar Bakanlıkça belirlenir. İş yeri Hekimi, İş Güvenliği Uzmanı ve Diğer Sağlık Personelinin görevlendirilmesine ilişkin zorunlu çalışma sürelerinin hesabında; 5/6/1986 tarihli ve 3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanunu ile 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu kapsamındaki öğrenci statüsünde olan çırak ve stajyerler, toplam çalışan sayısına dâhil edilmez. İşveren, sektörel düzenleme çerçevesinde maden ve yapı ile diğer sektörlerde öncelikli olarak hangi mesleki unvana sahip İş Güvenliği uzmanlarının ve bunların yanında görev yapacak diğer mesleklere sahip İş Güvenliği Uzmanlarının belirlenmesine dair usul ve esaslar Bakanlıkça düzenlendikten sonra sektörel İş Güvenliği uzmanlığı belgesine sahip olan İş Güvenliği uzmanı görevlendirmek zorundadır.


İşverenin Katılım Sağlama ve Bilgilendirme Yükümlülüğü

İşveren;

İş yerinden görevlendirilecek veya hizmet alınacak OSGB’de görevli İş yeri hekimi, İş Güvenliği uzmanı ve diğer sağlık personelinin görevlendirilmesi konusunda çalışan temsilcilerinin önceden görüşlerinin alınmasını sağlar. Görevlendirdiği veya hizmet aldığı Bireysel İş Güvenliği Uzmanı ya da  OSGB’de görev yapan kişiler ile bunların çalışma saatleri, görev, yetki ve sorumlulukları konusunda çalışan temsilcisi ve çalışanları bilgilendirir.Çalışanların sağlık ve güvenliğini etkilediği bilinen veya etkilemesi muhtemel konular hakkında; görevlendirdiği kişi veya hizmet aldığı OSGB’yi, başka işyerlerinden çalışmak üzere kendi iş yerine gelen çalışanları ve bunların işverenlerini bilgilendirir.Başka bir iş yerinden kendi iş yerine çalışmak üzere gelen çalışanların sağlık bilgilerine, görevlendirdiği kişi veya hizmet aldığı OSGB’lerin ulaşabilmesini sağlar.İş Sağlığı ve Güvenliği mevzuatı gereği, yükümlü olduğu kayıt ve bildirimleri görevlendirdiği kişi veya hizmet aldığı OSGB ile işbirliği içerisinde yapar.


İşverenin Sağlık ve Güvenlik Kayıtları ve Onaylı Deftere İlişkin Yükümlülükleri

İşveren ilgili mevzuatta belirlenen süreler saklı kalmak kaydıyla;

İş yerinde yürütülen İş Sağlığı ve Güvenliği faaliyetlerine ilişkin her türlü kaydı,İşten ayrılma tarihinden itibaren en az 15 yıl süreyle çalışanların kişisel sağlık dosyalarını saklar.Çalışanın iş yerinden ayrılarak başka bir iş yerinde çalışmaya başlaması halinde, yeni işveren çalışanın kişisel sağlık dosyasını yazılı olarak talep eder, önceki işveren dosyanın bir örneğini onaylayarak bir ay içerisinde gönderir.Onaylı defter iş yerinin bağlı bulunduğu Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlükleri veya noterce her sayfası mühürlenmek suretiyle onaylanır.Onaylı defter yapılan tespitlere göre İş Güvenliği uzmanı, İş yeri hekimi ile işveren tarafından birlikte veya ayrı ayrı imzalanır.Onaylı deftere yazılan tespit ve öneriler işverene tebliğ edilmiş sayılır.Onaylı defterin asıl sureti işveren, diğer suretleri ise İş Güvenliği uzmanı ve İş yeri hekimi tarafından saklanır. Defterin imzalanması ve düzenli tutulmasından işveren sorumludur.Teftişe yetkili iş müfettişlerinin her istediğinde işveren onaylı defteri göstermek zorundadır.


Çalışanların Hak ve Yükümlülükleri

Çalışanlar sağlık ve güvenliklerini etkileyebilecek tehlikeleri İş Sağlığı ve Güvenliği kuruluna, kurulun bulunmadığı işyerlerinde ise işverene bildirerek durumun tespit edilmesini ve gerekli tedbirlerin alınmasını talep edebilir. Çalışanlar ve temsilcileri, iş yerinde yürütülecek İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetlerinin amaç ve usulleri konusunda haberdar edilir ve elde edilen verilerin kullanılması hakkında bilgilendirilirler.

Çalışanlar, iş yerinde sağlıklı ve güvenli çalışma ortamının korunması ve geliştirilmesi için;

İş yeri hekimi, İş Güvenliği uzmanı veya işveren tarafından verilen İş Sağlığı ve Güvenliğiyle ilgili mevzuata uygun talimatlara uyar.İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetlerini yerine getirmek üzere işveren tarafından görevlendirilen kişi veya OSGB’lerin yapacağı çalışmalarda işbirliği yapar.İş Sağlığı ve Güvenliğine ilişkin çalışmalara, sağlık muayenelerine, bilgilendirme ve eğitim programlarına katılır.Makine, tesisat ve kişisel koruyucu donanımı verilen eğitim ve talimatlar doğrultusunda ve amacına uygun olarak kullanır.Teftişe yetkili makam tarafından iş yerinde tespit edilen noksanlık ve ilgili mevzuata aykırılıkların giderilmesi konusunda, işveren ve çalışan temsilcisi ile işbirliği yapar.İş yerindeki makine, cihaz, araç, gereç, tesis ve binalarda sağlık ve güvenlik yönünden ciddi ve yakın bir tehlike ile karşılaştıklarında ve koruma tedbirlerinde bir eksiklik gördüklerinde, işverene veya çalışan temsilcisine derhal haber verir.İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri çalışanlara mali yük getirmeyecek şekilde sunulur.


#makale #osgb #isg #soru #sorumluluk

13 görüntüleme0 yorum

Son Paylaşımlar

Hepsini Gör